W sprawach związanych z rejestracją i ochroną znaku towarowego w Federacji Rosyjskiej Kancelaria współpracuje
z rzecznikiem patentowym z Moskwy – Panią Polanską Inną Anatoljewną,
z którą można kontaktować się bezpośrednio w j. rosyjskim lub angielskim, powołując się na naszą Kancelarię
e-mail: ip@ippro.ru
Tel. : + 7 495 232 39 68
Of. 96, Bldg. 14, Bolshaya Dorogomilovskaya Str., Moscow

W jaki sposób można uzyskać ochronę w Rosji znaku towarowego?

Rejestracja znaku towarowego (trade mark) w Rosji.
Prawo własności intelektualnej w Rosji od 2008 r. w kontekście aspiracji związanych z przystąpieniem FR do WTO zostało w pełni dostosowane do norm europejskich. Aktualnie obowiązuje część IV kodeksu cywilnego FR, regulująca tę dziedzinę prawa. Art. 1477 kodeksu cywilnego FR znakiem towarowym nazywa oznaczenie, indywidualizujące towary (roboty, usługi) produkowane (świadczone) przez osobę prawną. Może nim być znak słowno-graficzny (logotyp) (zgodnie z Prawem Własności Przemysłowej RP (ust. z dn. 30.06.2000 r.) znakiem towarowym może być każde oznaczenie przedstawione w sposób graficzny lub takie, które da się w sposób graficzny wyrazić, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów innych przedsiębiorstw).
Prawa wyłączne do znaku towarowego powstają dopiero po jego zgłoszeniu do rejestracji w Urzędzie Patentowym. Organ rejestrujący w Rosji znaki towarowe – Rospatent (Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам – Роспатент).
Zgodnie z art. 1486 k.c. FR ochrona prawna znaku towarowego może zostać cofnięta na wniosek dowolnej osoby na podstawie udowodnienia faktu nieprzerwalnego nieużywania znaku towarowego w ciągu dowolnych 3-ch lat po jego rejestracji.
Znak towarowy podlega ochronie od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym FR, o ile udzielone zostanie prawo ochronne.
Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku w Urzędzie Patentowym FR z możliwością przedłużenia na wniosek uprawnionego na kolejne okresy dziesięcioletnie, nieograniczoną ilość raz.
Zgodnie z art. 1247 k.c. FR podmioty zagraniczne mogą się zwracać do Rospatentu w celu rejestracji, np. znaku towarowego wyłącznie za pośrednictwem rzeczników patentowych, przedkładając informacje dotyczące: nazwy firmowej w pełnym brzmieniu literami łacińskimi ze wskazaniem transliteracji rosyjskiej; siedziby literami łacińskimi ze wskazaniem transliteracji rosyjskiej; adresu do doręczeń; telefonu i danych osoby kontaktowej; 12 fotografii lub odbitek znaku towarowego 8 x 8 cm (na А-4 po 6 szt.); rodzajów towarów (usług), których rejestracja dotyczy; pełnomocnictwa rzecznika patentowego na formularzu.
Etapy rejestracji:
1. Ocena zdolności patentowej znaku – opłata skarbowa: 2.000 rubli – etap nieobowiązkowy.
2. Sprawdzenie ewentualnej identyczności z innymi znakami – opłata skarbowa: 8.500 rub. + 1.500 rub za każdą następną klasę – etap obowiązkowy.
3. Rejestracja – opłata skarbowa: 10.000 rubli – etap obowiązkowy.
Do opłat skarbowych należy doliczyć zazwyczaj kilkanaście tysięcy rubli wynagrodzenia rzecznika patentowego. Termin rejestracji krajowej: 12-15 mies. od daty wniosku.
Po decyzji pozytywnej i opłacie skarbowej znak zostaje zarejestrowany w Rejestrze państwowym FR i opublikowany w biuletynie rosyjskiego urzędu patentowego „Znaki towarowe”, świadectwo zostaje wydane w ciągu 1-2-ch mies.

W jaki sposób można uzyskać ochronę w Rosji nazwy handlowej?
Ochronę praw podmiotu do nazwy handlowej (firmy) reguluje art. 1473 k.c. FR; art. 1475 k.c. ogranicza taką ochronę do nazw firmowych zarejestrowanych w Jednolitym Rejestrze Osób Prawnych FR. W przypadku rejestracji oddziału podmiotu zagranicznego informacje o oddziale zostają umieszczone w innym rejestrze – Rejestrze Oddziałów Podmiotów Zagranicznych.

Zagraniczna osoba prawna może liczyć w FR na ochronę nazwy handlowej na podstawie umów międzynarodowych. Rosja jest stroną najważniejszych konwencji i porozumień międzynarodowych w tym zakresie, przede wszystkim: Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r. z późn. zm. (Dz. U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51) oraz Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r. zrewidowane w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. oraz zmienione dnia 2 października 1979 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 116, poz. 514) i Protokółu do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków sporządzony w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 13, poz. 129).
Zgodnie z art. 8 Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej, nazwa handlowa (firma) będzie chroniona we wszystkich Państwach będących członkami Związku bez obowiązku zgłoszenia lub rejestracji, niezależnie od tego czy stanowi ona, czy nie stanowi części znaku towarowego. Jednak w przypadku rejestracji osób prawnych w FR organ rejestrujący jest związany wyłącznie przez zarejestrowane w rosyjskim Rejestrze nazwy krajowych osób prawnych. Teoretycznie może powstać podmiot o nazwie, analogicznej nazwie podmiotu zagranicznego, antidotum czego mogłaby być zarejestrowana ochrona znaku towarowego, np. logotypu.

Jaka odpowiedzialność jest przewidziana w Rosji za nieprzestrzeganie prawa własności intelektualnej?

– Art. 1515 k.c. FR przewiduje odpowiedzialność z tytułu niezgodnego z prawem używania znaku towarowego, łącznie z zapłata odszkodowania albo orzeczonej przez sąd rekompensaty w wysokości od 10 tys. do 5 mln. rubli albo równej dwukrotnej wartości prawa używania znaku towarowego, gdyby ono zostało prawnie udzielone.
– Art. 180 kodeksu karnego FR przewiduje odpowiedzialność karną za bezprawne używanie znaku towarowego, o ile taki czyn został popełniony niejednokrotnie lub wyrządził znaczną szkodę – za co przewidziana jest kara grzywny w wysokości do 200 tys. rubli lub w wysokości wynagrodzenia (dochodu) skazanego za okres do 18 miesięcy; albo kara robót publicznych na okres od 180 do 240 godzin; albo robót poprawczych na okres do lat dwóch. Karane jest również bezprawne używanie znaku ®.W przypadku popełnienia w/w czynów przez grupę osób, w tym zorganizowaną, przewidziane są: kara grzywny 100 tys. – 300 tys. rub. lub w wysokości wynagrodzenia (dochodu) skazanego za okres od 1 do 2-ch lat; areszt na okres 4-6 miesi.; pozbawienie wolności na okres do lat pięciu.
Art. 14.10. kodeksu wykroczeń FR również przewiduje odpowiedzialność za bezprawne używanie znaku towarowego, za co grożą wysokie kary grzywny z przepadkiem przedmiotów (konfiskatą).

Czy rejestracja międzynarodowa obowiązuje w Rosji?
Polska i Rosja podpisały Porozumienie madryckie i Protokół madrycki o rejestracji znaków towarowych:
Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r. ( Dz. U. z 1993 r. Nr 116, poz. 514 i 515); Protokół do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 27 czerwca 1989 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 13, poz. 129 i 130).
Wnioski o międzynarodową ochronę znaku towarowego składane są w Biurze Międzynarodowym światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO w Genewie za pośrednictwem krajowego (polskiego) Urzędu Patentowego.
Warunkiem koniecznym do uzyskania rejestracji międzynarodowej jest posiadanie ważnej krajowej rejestracji lub zgłoszenia znaku towarowego w kraju pochodzenia. Urząd poświadcza, że znak w międzynarodowym podaniu jest taki sam jak w krajowym podaniu albo rejestracji, że ubiegający się jest tą samą osobą, co właściciel krajowego podania albo rejestracji i że towary i usługi wymienione w międzynarodowym podaniu pokrywają się z tymi wymienionymi w krajowym podaniu albo rejestracji.
Przez pierwsze pięć lat los międzynarodowej rejestracji jest uzależniony od losu rejestracji „bazowej” – w kraju pochodzenia. W przypadku anulowania „bazowej” rejestracji zostaje anulowana rejestracja międzynarodowa. Po zakończeniu pięcioletniego okresu międzynarodowa rejestracja staje się niezależna od zgłoszenia albo rejestracji w kraju pochodzenia.
Nie ma wymogu działania za pośrednictwem rzecznika patentowego. Urząd wysyła międzynarodowe podanie do Biura Międzynarodowego WIPO. Biuro Międzynarodowe sprawdza, czy wszystkie wymagania zgłoszeniowe są spełnione i czy towary (usługi) są poprawnie sklasyfikowane.
Każdy znak towarowy jest rejestrowany w stosunku do towarów (usług) klasyfikowanych według Międzynarodowej klasyfikacji towarów (usług).

Jeżeli tak, to znak jest rejestrowany w Rejestrze Międzynarodowym, po czym Biuro Międzynarodowe zawiadamia o międzynarodowej rejestracji Urzędy krajów wyznaczonych, czyli, np. Rosji.
Biuro Międzynarodowe nie bada, czy znak jako taki kwalifikuje się do ochrony, czy identyczny albo podobny znak już został rejestrowany. To jest sprawa dla Urzędów krajów wyznaczonych. Urząd każdego z państw, na terytorium którego rejestracja ta ma się rozciągać, czyli Rosji, może w ciągu 12 miesięcy od daty rejestracji międzynarodowej odmówić jej uznania na własnym terytorium. O odmowie jest zawiadamiane Biuro Międzynarodowe i jest ona rejestrowana w Rejestrze Międzynarodowym.
Międzynarodowa rejestracja nosi datę, w której międzynarodowe podanie zostało złożone w Urzędzie kraju pochodzenia, pod warunkiem że to podanie dotrze do Międzynarodowego Biura w czasie dwóch miesięcy i że nie brakuje żadnego podstawowe elementu podania (takiego jak reprodukcja znaku, albo lista towarów (usług)). Od daty międzynarodowej rejestracji ochrona znaku w każdym z wyznaczonych krajów jest taka sama jak gdyby znak został rejestrowany przez Urząd tego kraju.
Rejestracja międzynarodowa podlegająca przepisom Porozumienia dokonywana jest na okres 20 lat (art. 6-1), natomiast rejestracja międzynarodowa na podstawie Protokołu trwa 10 lat. Istnieje możliwość przedłużenia rejestracji na dalsze okresy 10 lub 20-letnie. Może zostać ona wznowiona dla dalszych okresów przez płacenie wymaganych opłat do Biura Międzynarodowego.

Zgodnie z postanowieniami Porozumienia Madryckiego, dzięki rejestracji międzynarodowej ochrona znaku towarowego w każdym państwie-stronie tego Porozumienia jest taka, jakby dany znak został zarejestrowany właśnie w tym państwie. Dzięki rejestracji międzynarodowej na terytorium Rosji znak towarowy będzie podlegał ochronie zgodnie z rosyjskimi przepisami o ochronie znaków towarowych.
Uzyskana w ten sposób ochrona znaku ma ten sam zakres co znaki lokalne (danego kraju, czyli Rosji).
Przy zgłoszeniu wniosku międzynarodowego wnosi się następujące opłaty:
– opłatę podstawową w wys. 653 franków szwajcarskich (albo 903 franków szwajcarskich, gdy znak jest kolorowy);
– opłatę uzupełniającą w wys. 73 franków szwajcarskich za wyznaczenie każdego kraju albo opłatę indywidualna za wyznaczenie kraju, której wielkość jest określona przez kraj, który dotyczy
– opłatę dodatkową w wys. 73 franków szwajcarskich dla każdej klasy towarów i usług powyżej trzech klas.
Dodatkowo, Urząd kraju pochodzenia znaku może pobrać opłatę za wysłanie międzynarodowego podania do Biura Międzynarodowego. Zarejestrowane znaki są umieszczane w Rejestrze międzynarodowym i publikowane w wydaniu „WIPO. Gazette of International Marks Gazette OMPI des marques internationales”.

Powyższe materiały są chronione prawem autorskim, dotyczy to zarówno całości, jak poszczególnych ich części.
Prawa autorskie są własnością Natalii Wasilenko.
Zapisywanie materiałów na komputerze i drukowanie ich kopii jest dozwolone wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego.
Wszelkie inne sposoby wykorzystania, powielanie jakąkolwiek techniką, tłumaczenie, dostosowanie, modyfikacja lub inne zmiany, dystrybucja, w tym przesyłanie, użyczanie, wprowadzanie do obrotu, publiczne udostępnianie lub zapisywanie w każdej formie i przy użyciu jakichkolwiek środków, zarówno w całości, jak i częściowo, bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia autora jest zabronione.
Niniejsze nie dotyczy powołanych w materiałach aktów prawnych.