Pojęcie osób powiązanych bądź osób „afilowanych (od angl. affiliated) ma duże znaczenie w systemach prawnych Rosji, Białorusi, Kazachstanu, Ukrainy dla celów interpretacji i kształtowania m.in. relacji prawno-podatkowych.

Za osoby powiązane zgodnie z art. 14.1.159. kodeksu podatkowego Ukrainy możemy uznać:

Podmioty powiązane – osoby prawne i / lub osoby fizyczne, relacje których mogą wpływać na warunki ekonomiczne lub wyniki ich działalności lub działalności osób, które one reprezentują.

Przy uznaniu osób za powiązane uwzględniany jest wpływ, który może być realizowany w drodze posiadania przez jedną osobę praw korporacyjnych w innych osobach w ramach porozumień zawartych między nimi lub innej możliwości jednej osoby fizycznej do wpływania na decyzje podejmowane przez innych. Przy tym taki wpływ jest uwzględniany niezależnie od tego, czy jest on realizowany przez osobę bezpośrednio i we własnym zakresie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi, uznawanymi za takie na mocy niniejszego akapitu.

Do celów interpretacji cen transferowych za osoby powiązane są uznawane:

a) osoby prawne – jeżeli jedna z nich bezpośrednio i / lub pośrednio (za pośrednictwem osób powiązanych) posiada prawa korporacyjne w osobie prawnej w wysokości 20 procent lub więcej;

b) osoby fizyczne i prawne – w przypadku, jeśli osoba fizyczna bezpośrednio i / lub pośrednio (za pośrednictwem osób powiązanych) posiada prawa korporacyjne w innej osobie prawnej w wysokości 20 procent lub więcej;

c) osoby prawne – jeśli ta sama osoba bezpośrednio i / lub pośrednio jest właścicielem praw korporacyjnych w takich osobach prawnych i wysokość udziału praw korporacyjnych w każdej osobie wynosi 20 procent lub więcej;

d) osoba prawna i osoba, która ma prawo do mianowania (powołania) jednoosobowego organu wykonawczego takiej osoby prawnej lub do mianowania (powołania) 50 procent i więcej składu jej kolegialnego zarządu lub rady nadzorczej;

e) osoby prawne, jednoosobowe organy wykonawcze których zostały mianowane (powołane) decyzją tej samej osoby (właściciela lub uprawnionego przez niego organu);

f) osoby prawne, w których 50% i więcej składu kolegialnego zarządu lub rady nadzorczej mianowano (powołano) decyzją tej samej osoby (właściciela lub upoważnionego przez niego organu);

g) osoby prawne, w których 50% i więcej składu kolegialnego zarządu i/lub rady nadzorczej stanowią te same osoby fizyczne;

h) osoba prawna i osoba fizyczna – w przypadku wykonywania przez osobę fizyczną uprawnień jednoosobowego organu wykonawczego danej osoby prawnej;

i) osoby prawne, w których uprawnienia jednoosobowego organu wykonawczego realizuje ta sama osoba;

j) osoby fizyczne: mąż (żona), rodzice, dzieci (pełnoletnie, nieletnie), bracia i siostry, opiekun, dziecko znajdujące się pod opieką.