Podstawy prawne podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o. w Federacji Rosyjskiej stanowią:
1) Ustawa Federalna nr 14-FZ z dnia 8 lutego 1998 r. o spółkach z o.o. (stan prawny na dzień ostatniej nowelizacji – 01 stycznia 2010 r.) (dalej – Ustawa o sp. z o.o.) oraz 2) Ustawa nr 129-FZ z dnia 08 sierpnia 2001 r. o rejestracji państwowej osób prawnych (stan prawny na dzień ostatniej nowelizacji – 27 października 2010 r.).

Według art. 19 p. 2.1. Ustawy o spółkach z o.o., podwyższenie kapitału zakładowego jest skuteczne wobec osób trzecich z chwilą jego rejestracji państwowej (wpisu podwyższenia do Jednolitego Rejestru Państwowego Osób Prawnych – ЕГРЮЛ).

Ten sam artykuł Ustawy o spółkach z o.o. przewiduje możliwość podwyższenia kapitału w drodze podwyższenia wartości nominalnej udziałów obejmowanych przez dotychczasowych udziałowców lub osoby trzecie. Żeby uzyskać do Rejestru, należy wypełnić określone czynności, obejmujące (w przypadku dotychczasowych wspólników) kilka etapów:
1. Oświadczenie wspólnika o wniesieniu wkładu na podwyższenie kapitału zakładowego, ze wskazaniem wysokości wkładu, sposobu jego wniesienia, planowanej wartości nominalnej udziałów wspólnika po dokonanym podwyższeniu.
2. Zwołanie i odbycie Zgromadzenia wspólników, z podjęciem uchwały dotyczącej: podwyższenia kapitału zakładowego z wkładów na podstawie oświadczenia wspólnika (ustawowo – uchwała podjęta większością 2/3 głosów, chyba że statut (umowa spółki) stanowi inaczej); zmiany wartości nominalnej udziałów w kapitale zakładowym; terminów wniesienia wkładów dodatkowych. Wartość nominalna udziału takiego wspólnika będzie podwyższona najwyżej o wartość wkładu.
3. Wniesienie wkładu w terminie określonym w oświadczeniu i uchwale. Przy wpłacie wkładu na rachunek bankowy bank wydaje zaświadczenie dla organu rejestrującego, potwierdzające wysokość, datę wpłaty oraz dane osoby wpłacającej (mocodawcy). Nie ma wyraźnego zakazu w ustawodawstwie dla wpłaty wkładu do kasy spółki.
4. Zwołanie i odbycie Zgromadzenia wspólników, z podjęciem uchwały dotyczącej zatwierdzenia wyników wniesienia wkładu.
5. Wpis podwyższenia do Rejestru – w ciągu jednego miesiąca po uchwale zatwierdzającej wyniki wpłaty (art. 19 p. 2.1. ustawy o spółkach z o.o.). Zgodnie z art. 8 p.1 Ustawy nr 129-FZ z dnia 08 sierpnia 2001 r. o rejestracji państwowej osób prawnych, wpis do Rejestru zostaje dokonany w terminie do pięciu dni roboczych od chwili złożenia do urzędu dokumentów lub w tym że terminie wniosek zostaje oddalony. Dokumenty składane do Rejestru w celu rejestracji podwyższenia kapitału: dwa wnioski na formularzach z notarialnie poświadczonymi podpisami Dyrektora, uchwały o podwyższeniu kapitału i o zatwierdzeniu wyników podwyższenia, oryginał zaświadczenia banku o wpłacie wkładu na konto, opłata sądowa (zgodnie z art. 333.33 p. 1 podpunkt 3 kodeksu podatkowego – 400 rubli).

W przypadku niezachowania terminu zatwierdzenia wyników wpłaty oraz terminu złożenia wniosku do Rejestru, podwyższenie uznaje się za nie zaistniałe (art. 19 p. 2.2. Ustawy o spółkach z o.o.; Postanowienie Prezydium Najwyższego Sądu Arbitrażowego (Gospodarczego) FR nr 13554/07 z dnia 4 marca 2008 r.). W tym przypadku spółka jest zobowiązana w rozsądnym terminie zwrócić udziałowcowi wkład, pod rygorem zapłaty odsetek ustawowych przewidzianych w art. 395 k.c. FR.

Należy zwrócić uwagę na to, że zgodnie z art. 20 Ustawy o spółkach z o.o. jeśli na koniec drugiego i każdego następnego roku obrotowego wartość aktywów netto spółki będzie niższa od kapitału zakładowego, spółka jest zobowiązana doobniżenia kapitału zakładowego przynajmniej do wysokości aktywów netto.

Powyższe materiały są chronione prawem autorskim, dotyczy to zarówno całości, jak poszczególnych ich części.
Prawa autorskie są własnością Natalii Wasilenko.
Zapisywanie materiałów na komputerze i drukowanie ich kopii jest dozwolone wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego.
Wszelkie inne sposoby wykorzystania, powielanie jakąkolwiek techniką, tłumaczenie, dostosowanie, modyfikacja lub inne zmiany, dystrybucja, w tym przesyłanie, użyczanie, wprowadzanie do obrotu, publiczne udostępnianie lub zapisywanie w każdej formie i przy użyciu jakichkolwiek środków, zarówno w całości, jak i częściowo, bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia autora jest zabronione.
Niniejsze nie dotyczy powołanych w materiałach aktów prawnych.