KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA PRAWNE

 1. Przygotowanie i opiniowanie umów z kontrahentami rosyjskimi, białoruskimi, kazachstańskimi, ukraińskimi (na przykład, umowy sprzedaży, umowy dostawy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o przeniesienie praw autorskich, umowy licencyjnej, umowy dzierżawy, umowy przewozu itd.);
 2. Przygotowanie i opiniowanie kompletu dokumentów w celu wpisu do Rejestru państwowego spółki z o.o. lub spółki akcyjnej zakładanej w Rosji i na Białorusi, a także oddziału spółki polskiej w tych krajach; przygotowanie i opiniowanie kompletu dokumentów w celu dokonania odpowiednich zmian w Rejestrze państwowym;
 3. Przygotowanie i opiniowanie umowy o pracę z zarządem spółki z o.o. lub spółki akcyjnej zakładanej w Rosji i na Białorusi, a także z kierownikiem oddziału spółki polskiej w tych krajach;
 4. Nabywanie, zbywanie udziałów spółek rosyjskich i białoruskich;
 5. Sprawy sądowe i arbitrażowe w Rosji i na Białorusi – prowadzenie i opiniowanie, w tym zgłaszanie wierzytelności w rosyjskim  i białoruskim postępowaniu upadłościowym.

Najczęściej spotykaną formą doradztwa jest przygotowanie opinii prawnej dotyczącej konkretnego zagadnienia, opracowanie umowy (statutu) spółki, umowy, monitu przepisów, przygotowanie powództwa w przypadku właściwości sądów zagranicznych (Rosja, Białoruś),uzyskanie odpisu z Rejestru państwowego oraz udział w rozmowach.

Statystyki obrazujące liczbę aktów prawnych stosowanych, na przykład, w Rosji, wskazują na konieczność uwzględniania w poszczególnych sprawach ogromnej liczby przepisów, które często ulegają zmianie. Należy też pamiętać o aktualnym orzecznictwie i oficjalnych zaleceniach Sądu Najwyższego.
Zagadnienia, z jakimi mają do czynienia podmioty inwestujące na rynkach Federacji Rosyjskiej, Białorusi, świadczące usługi na tych rynkach lub prowadzące handel zagraniczny z kontrahentami z krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej, często wymagają wyjaśnienia na gruncie obowiązujących w tych państwach przepisów. Interpretacje tych przepisów często budzą wiele kontrowersji i wymagają z naszej strony starannej analizy, w celu przedstawienia wyczerpujących informacji i podjęcia skutecznych kroków.

Prawo handloweZakładanie spółekPrawo zobowiązań (umowy)Prawo konkurencji i antymonopoloweWłasność intelektualna i przemysłowaPrawo pracyProcesy sądowe i arbitraż

 • Utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej
 • Prawne aspekty funkcjonowania spółek
 • Utworzenie oddziału (przedstawicielstwa)
 • Sposoby zabezpieczenia wykonania zobowiązań (umowy)
 • Zastępstwo procesowe w sądach i sądach arbitrażowych na terytorium Federacji Rosyjskiej, Republiki Białorusi
 • Umowy o pracę, wewnętrzne regulaminy pracy, opracowanie skutecznego prawnego systemu zarządzania personelem
 • Systemy podatkowe i unikania podwójnego opodatkowania
 • Zasady zatrudniania osób fizycznych
 • Sprawdzanie danych i wiarygodności partnerów
“Pani Mecenas Natalia Wasilenko wykazuje się szeroką wiedzą w zakresie znajomości prawa rosyjskiego, co stanowi gwarancję bezpieczeństwa prawnego prowadzonej działalności.

Opinie prawne oraz umowy i pisma sądowe przygotowywane przez Panią Mecenas są na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Zagadnienia zawsze zostają opracowane w sposób konkretny, wyczerpujący w pełni profesjonalny oraz
w ustalonym terminie.”

PIOTR KAZIMIERSKI • BALTONA S.A. PREZES ZARZĄDU