Realizując przedmiot umowy zlecenia na rzecz podmiotu kazachstańskiego polski podmiot może działać w jednej z dwóch form podatkowo-prawnych:

– poprzez zakład podatkowy w RK oraz

– bez zakładu podatkowego.

Jeśli działalność spółki polskiej powoduje powstanie zakładu, staje się ona w RK zobligowanym do rejestracji podatnikiem, przede wszystkim, tzw. podatku „korporacyjnego” – dochodowego od osób prawnych (20% ablo 15%), od dochodu osób fizycznych-pracowników (10% albo 5%) i płatnikiem składek ZUS. Jeśli działalność spółki polskiej nie powoduje powstania zakładu, to obowiązek ZUS nie powstaję (pracownicy są traktowani jako oddelegowani przez podmiot zagraniczny), zaś obowiązki podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i VAT za zagranicznego wykonawcę wykonuje kazachstański zleceniodawca (co zazwyczaj uwzględnia się w wynagrodzeniu), chyba że (dotyczy podatku dochodowego) obowiązuje umowa międzynarodowa o unikaniu podwójnego opodatkowania i zostanie przedstawiony certyfikat odpowiedniej („ulgowej”) rezydencji podatkowej.

Zatem ważne jest określenie, czy świadczenie usług przez podmiot polski spowoduje powstanie zakładu podatkowego. Można to określić na podstawie postanowien umów miedzynardowych dotyczących unikania podwójnego opodatkowania.
Rzeczpospolita Polska i Republika Kazachstanu uregulowały kwestie unikania podwójnego opodatkowania w Konwencji zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Ałmaty dnia 21 września 1995 r. Postanowienia Konwencji regulują m.in. kwestie zakładu podatkowego.

Postanowienia umowy międzynarodowej mogą zostać zastosowane pod warunkiem przekazania przez podmiot polski – nierezydenta kontrahentowi kazachstańskiemu należycie zalegalizowanego (z apostille) wraz z należytym tłumaczeniem (notarialnym zrobionym na miejscu w RK bądź zalegalizowanym tłumaczeniem przysięgłym zrobionym w RP) świadectwa rezydencji podatkowej kraju – strony umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (Polski), które jest ważne w okresie roku podatkowego jego wydania (art. 219 pkt 4, 5 k.p.), chyba że w nim został wskazany okres ważności.

Należy również uwzględnić, że zgodnie z art. 190 kodeksu podatkowego RK, osoby prawne nie będące rezydentami RK, należą do nierezydentów. Z kolei art. 189 kodeksu podatkowego wobec zagranicznych podmiotów wskazuje, iż stają one się rezydentami podatkowymi, o ile posiadają w RK place of effective management (miejsce położenia faktycznego organu zarządzającego podejmującego decyzje strategiczne wobec działalności gospodarczej tego podmiotu).
Powyższe materiały są chronione prawem autorskim, dotyczy to zarówno całości, jak poszczególnych ich części.
Prawa autorskie są własnością Natalii Wasilenko.
Zapisywanie materiałów na komputerze i drukowanie ich kopii jest dozwolone wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego.
Wszelkie inne sposoby wykorzystania, powielanie jakąkolwiek techniką, tłumaczenie, dostosowanie, modyfikacja lub inne zmiany, dystrybucja, w tym przesyłanie, użyczanie, wprowadzanie do obrotu, publiczne udostępnianie lub zapisywanie w każdej formie i przy użyciu jakichkolwiek środków, zarówno w całości, jak i częściowo, bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia autora jest zabronione.
Niniejsze nie dotyczy powołanych w materiałach aktów prawnych.

iting!