Zgodnie z art. 94 pkt 1 k.c. FR, pkt 1 art. 26 Ustawy Federalnej nr 14-FZ z dn. 08.02.1998 o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej – Ustawa), wspólnik może wystąpić ze spółki w drodze zbycia udziału spółce niezależnie od zgody pozostałych wspólników, jeśli tak stanowi statut spółki. Z Ustawy wynika, że wystąpienie ze spółki jest czynnością jednostronną, powodującą ustanie statusu wspólnika, która dochodzi do skutku przez pisemne oświadczenie woli tylko jednej stron. Zgodnie z pkt 16 Postanowienia Plenum Sądu Najwyższego FR i Najwyższego Sądu Gospodarczego FR nr 90/14 z dnia 09.12.1999 r. o niektórych kwestiach stosowania Ustawy, podstawą przejęcia przez spółkę udziału wspólnika, który występuje ze spółki, jest wniosek wspólnika o wystąpienie. Ustawa nie określa wymogów co do formy i treści takiego wniosku, więc powinien on jedynie zawierać jednoznaczne oświadczenie woli w tym zakresie. Skutki prawne związane z ustaniem statusu wspólnika i przejęciem udziału przez spółkę następują niezależnie od wpisu do Rejestru, na podstawie oświadczenia woli.

W orzecznictwie można spotkać dwa stanowiska co do potwierdzenia złożenia takiego oświadczenia. Pierwsze stanowisko: jedynym dowodem złożenia oświadczenie jest pisemny wniosek wspólnika o wystąpienie ze spółki. Drugie stanowisko: nie ma przepisu o nieważności oświadczenia, jeśli nie została zachowana forma pisemna. W związku z tym sądy, na podstawie pkt 1 art. 162 k.c. uznają, iż strona w procesie może powoływać się na zeznania świadków, jednocześnie nie jest pozbawiona prawa przedstawiać pisemne i inne dowody. Na przykład, takim dowodem może być dowód nadania listu, potwierdzenie odbioru listu, protokół ZW i in. Zatem w sytuacji spornej, kiedy udowodnienie doręczenia Spółce i Dyrektorowi Generalnemu wniosku o wystąpienie może być problematyczne, należy skorzystać ze wszelkich możliwości zbioru dowodów nadania i otrzymania takiego wniosku, np. za pomocą służby kurierskiej, czynności pocztowej lub notarialnej związanej z z wykazem zawartości listu, doręczeniem i tp. Należytym adresem jest adres siedziby Spółki wskazany w Statucie i w Rejestrze.

Jednocześnie, dla osób trzecich i dla organu ds. rejestracji wystąpienie jest skuteczne z chwilą odpowiedniego wpisu do Rejestru – czyli wpisu dotyczącego zmian związanych ze składem udziałowców.

Momentem złożenia wniosku o wystąpienie ze spółki uznaje się dzień potwierdzonego przekazania wniosku Spółce lub Dyrektorowi Generalnemu. Z chwila dostarczenia wniosku udział przejmuje Spółka, zaś wspólnik występuje ze Spółki, tracąc uprawnienia wspólnika.

Po stronie Spółki powstaje obowiązek wypłaty wspólnikowi rzeczywistej wartości jego udziału lub wydać mu majątek o tejże wartości (art. 23 pkt 6.1 Ustawy), w terminie 3 miesięcy od powstania tego obowiązku (dzień otrzymania wniosku), o ile Statut nie stanowi inaczej. Rzeczywista wartość udziału jest określana na podstawie ostatniego sprawozdania.

Udział wspólnika, który wystąpił ze Spółki, w ciągu roku po jego przejęciu przez Spółkę, na podstawie uchwały ZW powinien zostać podzielony pomiędzy proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów, może również zostać sprzedany jednemu ze wspólników, osobom trzecim i tp.

Czynności rejestracyjnych związanych z wystąpieniem Dyrektor Generalny powinien dokonać w ciągu miesiąca po przejęciu udziału przez Spółkę.
Powyższe materiały są chronione prawem autorskim, dotyczy to zarówno całości, jak poszczególnych ich części.
Prawa autorskie są własnością Natalii Wasilenko.
Zapisywanie materiałów na komputerze i drukowanie ich kopii jest dozwolone wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego.
Wszelkie inne sposoby wykorzystania, powielanie jakąkolwiek techniką, tłumaczenie, dostosowanie, modyfikacja lub inne zmiany, dystrybucja, w tym przesyłanie, użyczanie, wprowadzanie do obrotu, publiczne udostępnianie lub zapisywanie w każdej formie i przy użyciu jakichkolwiek środków, zarówno w całości, jak i częściowo, bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia autora jest zabronione.
Niniejsze nie dotyczy powołanych w materiałach aktów prawnych.